Контакт

ЈКП “Водовод“ Црвенка, Петра Драпшина 1
ПИБ: 100661193
Тел: 025/731-412
Фаx:025/731-412

E mail: info@jkpvodovod-crvenka.rs